ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား ဦးစီးက်င္းပသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လူထု အစည္းအေ၀း အခမ္းအနား

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားမွ ဦးေဆာင္၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လူထုအစည္းအေ၀း အခမ္းအနားႀကီးအား ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ (၂၉-၄-၂၀၁၀)ရက္ေန႕ နံနက္ (၀၈း၀၀) ခ်ိန္မွ (၀၈း၅၀)ခ်ိန္ထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
Choice
အခမ္းအနားတြင္ သဘာပတိႀကီးအျဖစ္ ၿမိဳ႕ၿမိဳ႕ဖ ဦးခက္ထိန္နန္မွ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး သဘာပတိ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးညြန္႔ေရႊႏွင့္ ဦးစုိင္းေအာင္စိန္တို႕က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး သဘာပတိ ဦးခက္ထိန္နန္မွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားျခင္း၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ဦးလဂၽြန္ငန္ဆုိင္းမွ ကခ်င္ ျပည္နယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဆိုအား တင္သြင္းၿပီး ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ဦးစုိင္းေအးေက်ာ္ႏွင့္ ဦးမ်ဳိးေဆြတို႔က ဦးလဂၽြန္ငန္ဆုိင္း တင္သြင္းသည့္ အဆိုအား ေထာက္ခံတင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။
Choice
Choice
ထို႕ေနာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဆိုအား သဘာပတိႀကီးမွ အခမ္းအနားသို႕ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ပရိတ္သတ္ထံ အတည္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေထာက္ခံေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ ၾကေၾကာင္း ။
Choice
အခမ္းအနားသုိ႕ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဥကၠဌႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ အသင္း၀င္မ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကခ်င္႐ိုးရာ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႐ွမ္း႐ိုးရာ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ မိဘျပည္သူမ်ား၊ စုစုေပါင္း (၁၄၆၅)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

- ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး (ဒို႕အေရး ဒို႕အေရး)
- တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရး (ဒို႕အေရး ဒို႕အေရး)
- အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး (ဒို႕အေရး ဒို႕အေရး)
- ႏိုင္ငံေတာ္ေ႐ွ႕ဆက္သြားမည့္ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္(၇)ရပ္ ေအာင္ျမင္ေရး (ဒို႕အေရး ဒုိ႕အေရး)
တုိ႕ျဖင့္ ေၾကြးေၾကာ္လွ်က္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။
Choice

၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား ဦးစီးက်င္းပသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လူထု အစည္းအေ၀း အခမ္းအနား

၀ိုင္းေမာၿ္မိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားမွ ဦးေဆာင္၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လူထုအစည္းအေ၀း အခမ္းအနားႀကီးအား ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲ ခန္းမတြင္ (၃-၅-၂၀၁၀)ရက္ေန႕ နံနက္ (၀၉း၀၀) ခ်ိန္မွ (၁၁း၀၀)ခ်ိန္ထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
Choice
အခမ္းအနားတြင္ သဘာပတိႀကီးအျဖစ္ ၿမိဳ႕ၿမိဳ႕ဖ ဦးေပါလု မွ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး သဘာပတိ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းႏွင့္ ဦးၾကည္ထြန္း တို႕က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး သဘာပတိ ဦးေပါလုွမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားျခင္း၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ဦးေဖာင္ေဂၚေခါင္လြမ္းမွ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဆိုအား တင္သြင္းၿပီး ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ဦးစန္ေအးႏွင့္ ဦးေရွာဖါေဒါင္လြမ္းတို႔က ဦးေဖာင္ေကာ္ေခါင္လြမ္း တင္သြင္းသည့္ အဆိုအား ေထာက္ခံတင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။
Choice
Choice
ထို႕ေနာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဆိုအား သဘာပတိႀကီးမွ အခမ္းအနားသို႕ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ပရိတ္သတ္ထံ အတည္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေထာက္ခံေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ ၾကေၾကာင္း ။
Choice

အခမ္းအနားသုိ႕ ၿမိဳ႕နယ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဥကၠဌႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ အသင္း၀င္မ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကခ်င္႐ိုးရာ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႐ွမ္း႐ိုးရာ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ မိဘျပည္သူမ်ား၊ စုစုေပါင္း (၁၀၅၀)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

- ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး (ဒို႕အေရး ဒို႕အေရး)
- တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရး (ဒို႕အေရး ဒို႕အေရး)
- အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး (ဒို႕အေရး ဒို႕အေရး)
- ႏိုင္ငံေတာ္ေ႐ွ႕ဆက္သြားမည့္ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္(၇)ရပ္ ေအာင္ျမင္ေရး (ဒို႕အေရး ဒုိ႕အေရး)
တုိ႕ျဖင့္ ေၾကြးေၾကာ္လွ်က္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။
Choice

ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား ဦးစီးက်င္းပသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လူထု အစည္းအေ၀း အခမ္းအနား

ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားမွ ဦးေဆာင္၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လူထုအစည္းအေ၀း အခမ္းအနားႀကီးအား ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ အထက ပညာရတနာခန္းမတြင္ (၅-၅-၂၀၁၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၀၈း၀၀) ခ်ိန္မွ (၀၈း၅၀)အခ်ိန္ထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
Choice
အခမ္းအနားတြင္ သဘာပတိႀကီးအျဖစ္ ၿမိဳ႕ၿမိဳ႕ဖ ဦးတန္ေဘာ္လဆုိင္းမွ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး သဘာပတိ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေက်ာ္ရင္ႏွင့္ ဦးစိုင္းေအာင္တို႕က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး သဘာပတိ ဦးတန္ေဘာ္လဆုိင္းမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားျခင္း၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ဦးအယ္တုိက္ေဆာင္မွ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဆိုအား တင္သြင္းၿပီး ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ဦးစုိင္းလွေမာင္ႏွင့္ ဦးသိန္းဟန္တို႔က ဦးအယ္တုိက္ေအာင္ တင္သြင္းသည့္ အဆိုအား ေထာက္ခံတင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။
Choice
Choice
ထို႕ေနာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဆိုအား သဘာပတိႀကီးမွ အခမ္းအနားသို႕ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ပရိတ္သတ္ထံ အတည္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေထာက္ခံေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ ၾကေၾကာင္း ။
Choice

အခမ္းအနားသုိ႕ ၿမိဳ႕နယ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဥကၠဌႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ အသင္း၀င္မ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကခ်င္႐ိုးရာ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႐ွမ္း႐ိုးရာ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ မိဘျပည္သူမ်ား၊ စုစုေပါင္း (၇၂၀)ဦး တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။

- ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး (ဒို႕အေရး ဒို႕အေရး)
- တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရး (ဒို႕အေရး ဒို႕အေရး)
- အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး (ဒို႕အေရး ဒို႕အေရး)
- ႏိုင္ငံေတာ္ေ႐ွ႕ဆက္သြားမည့္ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္(၇)ရပ္ ေအာင္ျမင္ေရး (ဒို႕အေရး ဒုိ႕အေရး)
တုိ႕ျဖင့္ ေၾကြးေၾကာ္လွ်က္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။
Choice

မုိးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား ဦးစီးက်င္းပသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လူထု အစည္းအေ၀း အခမ္းအနား

မုိးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားမွ ဦးေဆာင္၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လူထုအစည္းအေ၀း အခမ္းအနားႀကီးအား မုိးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္၊ စိမ္းလဲ့ရတနာခန္းမတြင္ (၈-၅-၂၀၁၀)ရက္ေန႔ နံနက္ (၀၈း၄၅) ခ်ိန္မွ (၀၉း၄၅)အခ်ိန္ထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
Choice
အခမ္းအနားတြင္ သဘာပတိႀကီးအျဖစ္ ၿမိဳ႕ၿမိဳ႕ဖ ဦးလမုံေယာ္မွ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး သဘာပတိ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးစုိင္းသန္းညြန္႔ႏွင့္ ဦးစုိင္းတင္ေဖတို႕က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး သဘာပတိ ဦးလမုံေယာ္မွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားျခင္း၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ေဒၚအယ္မာဖန္မွ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဆိုအား တင္သြင္းၿပီး ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ဦးစုိင္းလွေဘာ္ႏွင့္ ဦးစုိင္းခ်စ္ေငြတို႔က ေဒၚအယ္မာဖန္ တင္သြင္းသည့္ အဆိုအား ေထာက္ခံတင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။
Choice
Choice
ထို႕ေနာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဆိုအား သဘာပတိႀကီးမွ အခမ္းအနားသို႕ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ပရိတ္သတ္ထံ အတည္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေထာက္ခံေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ ၾကေၾကာင္း ။
Choice
အခမ္းအနားသုိ႕ ၿမိဳ႕နယ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဥကၠဌႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ အသင္း၀င္မ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကခ်င္႐ိုးရာ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႐ွမ္း႐ိုးရာ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ မိဘျပည္သူမ်ား၊ စုစုေပါင္း (၆၂၄)ဦး တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။

- ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး (ဒို႕အေရး ဒို႕အေရး)
- တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရး (ဒို႕အေရး ဒို႕အေရး)
- အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး (ဒို႕အေရး ဒို႕အေရး)
- ႏိုင္ငံေတာ္ေ႐ွ႕ဆက္သြားမည့္ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္(၇)ရပ္ ေအာင္ျမင္ေရး (ဒို႕အေရး ဒုိ႕အေရး)
တုိ႕ျဖင့္ ေၾကြးေၾကာ္လွ်က္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။
Choice

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား ဦးစီးက်င္းပသည့္ အဖ်က္လုပ္ရပ္မ်ားအား ဆန္႕က်င္႐ႈတ္ခ်ပြဲ အခမ္းအနား

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားမွ ဦးေဆာင္၍ အဖ်က္လုပ္ရပ္မ်ားအား ဆန္႕က်င္႐ႈတ္ခ်ပြဲ အခမ္းအနားႀကီးအား ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ျမစ္ႀကီးနားဘူတာႀကီးတြင္ (၂-၆-၂၀၁၀)ရက္ေန႕ ညေန(၃)နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
Choice

Choice
Choice
Choice
Choice

အခမ္းအနားတြင္ သဘာပတိႀကီးအျဖစ္ ၿမိဳ႕ၿမိဳ႕ဖ ဦးခင္ေမာင္လွ မွ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး သဘာပတိ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးခမိုင္တန္ႏွင့္ ဦးစိုင္းယီက်န္ တို႕က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး သဘာပတိ ဦးခင္ေမာင္လွမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားျခင္း၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ဦးဇုန္းတိန္႕မွ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အဖ်က္လုပ္ရပ္မ်ားအား ဆန္႕က်င္ေၾကာင္း အဆိုအား တင္သြင္းၿပီး ကခ်င္ ျပည္နယ္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦး၀င္းဟန္သန္းႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာေစ်း(၂)၊ ေစ်းမိေစ်းဖ ေဒၚေက်ာ့ေက်ာ့တို႕က ဦးဇုန္းတိန္း တင္သြင္းသည့္ အဆိုအား ေထာက္ခံတင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။

ထို႕ေနာက္ အဖ်က္လုပ္ရပ္မ်ားအား ဆန္႕က်င္႐ႈတ္ခ်သည့္ အဆိုအား သဘာပတိႀကီးမွ အခမ္းအနားသို႕ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ပရိတ္သတ္ထံ အတည္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အဖ်က္လုပ္ရပ္မ်ားအား ဆန္႕က်င္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ။

Choice
Choice

အခမ္းအနားသုိ႕ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဥကၠဌႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ အသငး္၀င္(၁၂၀)ဦး၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္(၃၄၀)ဦး၊ ကခ်င္႐ိုးရာ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကုိယ္စားလွယ္(၃၀)ဦး၊ ႐ွမ္း႐ိုးရာ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ကိုယ္စားလွယ္(၂၀)ဦး၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္(၁၀၀)ဦး၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ေစ်းမိ၊ ေစ်ဖ၊ ေစ်းသူ/ေစ်းသား ကိုယ္စားလွယ္(၁၅၀)ဦး၊ မိဘျပည္သူ(၂၈၅)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၁၀၄၅)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

- ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး (ဒို႕အေရး ဒို႕အေရး)
- တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရး (ဒို႕အေရး ဒို႕အေရး)
- အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး (ဒို႕အေရး ဒို႕အေရး)
- ႏိုင္ငံေတာ္ေ႐ွ႕ဆက္သြားမည့္ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္(၇)ရပ္ ေအာင္ျမင္ေရး (ဒို႕အေရး ဒုိ႕အေရး)
- အဖ်က္လုပ္ရပ္မ်ားအား ဆန္႕က်င္႐ႈတ္ခ်ေရး (ဒို႕အေရး ဒို႕အေရး)

တုိ႕ျဖင့္ ေၾကြးေၾကာ္လွ်က္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။

Choice
Choice

ခရီးရွည္ၾကီးအတြက္ပထမဦးဆံုုးေျခလွမ္း

အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာေကာ္မတီ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေရးရာ ဆပ္ေကာ္မတီဥကၠဌ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ Mr. Jim Webb ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္ေအာင္ျမင္စြာ ျပီးဆံုးခဲ့ပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ဇာတ္လုိက္ေက်ာ္ႀကီ္း Mr. Yettaw လည္း Mr. Jim Webb နဲ႔အတူ ျပည္ေတာ္ျပန္ခြင့္ ရရွိသြားခဲ့ပါၿပီ။ ဒီျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ရပ္ေတြအေပၚ အေၾကာင္းျပဳျပီး ဒီခရီ္းစဥ္ဟာ ေအာင္ျမင္တဲ့ခရီ္းစဥ္၊ အေမရိကန္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံ ေရးအေပၚ အျပဳသေဘာ ရႈျမင္မႈမ်ား တုိးပြားလာေစႏိုင္တဲ့ ခရီးစဥ္၊ ျမန္မာတို႔ရဲ႕ သေဘာထားႀကီးျမတ္မႈႏွင့္ စာနာ ေထာက္ထား သက္ညွာတတ္မႈကို အေလးအနက္ ေဖာ္ျပႏိုင္ခဲ့တဲ့ ခရီးစဥ္အျဖစ္ အားလံုးက ၀မ္းသာလႈိက္လွဲစြာ အသိအမွတ္ျပဳ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကပါၿပီ။ Mr. Jim Webb ရဲ႕ ခရီးစဥ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊနဲ႕ ေတြ႕ဆံုခြင့္ရရွိခဲ့သလုိ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးတို႔နဲ႔လည္း ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြး အျမင္ဖလွယ္ခြင့္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးေကာ္မရွင္၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း၀င္ေရာက္လာတဲ့ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား စသျဖင့္ နယ္ပယ္က႑စံုလင္စြာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္နဲ႕လည္း ေတြ႕ဆံုခြင့္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေတြကိုၾကည္႕ရင္ Mr. Jim Webb ရဲ႕ ခရီးစဥ္္ အေပၚ ႏိုင္ငံ ေတာ္က အေလးထားၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တယ္ဆုိတာ ထင္ရွားလွပါတယ္။ ယခုခရီးစဥ္အတြင္း Mr. Jim Webb အေနနဲ႕ သူ႕ႏိုင္ငံသား Mr. Yettaw အတြက္ အေကာင္းဆံုး အက်ိဳးေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ႏို္င္ငံ တကာ မီဒီယာမ်ားက ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲနဲ႕ ေတြ႕ဆံုရာမွာ Mr. Jim Webb ကိုယ္တိုင္ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ (၂) ရပ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ပထမအခ်က္ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး အေရးယူခံခဲ့ရတဲ့ Mr. Yettaw ကိုျပန္လႊတ္ေပးပါရန္နဲ႕ ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ ေတြ႕ဆံုခြင့္ျပဳရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ Mr. Jim Webb ကိုယ္တိုင္က Mr. Yettaw ရဲ႕လုပ္ရပ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒအရ ဆိုးရြားတဲ့ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာေရာက္တဲ့အတြက္ ၎ဘက္မွေန၍ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္မႈ မျပဳလုိပါေၾကာင္း၊ သို႕ေသာ္ လူမႈေရးရႈေထာင့္အရ Mr. Yettaw ကိုျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ေၾကာင္း၊ မိမိ ၏ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရဘက္မွ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ရႈေထာင့္အရ သေဘာ ထားႀကီးစြာျဖင့္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ လုိက္ေလ်ာေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႕ ျမန္မာ အစုိးရက အေလးအနက္ထား တံု႕ျပန္ခဲ့တဲ့ အတြက္ Mr. Yettaw ဟာမိသားစုနဲ႕ ျပန္လည္ဆံုစည္းခြင့္ ရရွိခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားတာကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့အျမင္ေျပာရရင္ Mr. Yettaw ဟာ သူက်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ ျပစ္မႈအတြက္ အျပစ္ရွိတာမွန္ေသာ္လည္း က်န္းမာေရးအေျခအေနအရ ငဲ့ညွာသင့္ တဲ့အေနအထားလို႕ ယူဆမိပါတယ္၊ ၿပီးခဲ့တဲ့လပိုင္းအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲခ်ဳပ္ရဲ႕ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ေျပာၾကား ခ်က္ေတြအရ Mr. Yettaw လနဲ႕ခ်ီၿပီး အစာမစားတဲ့ အေနအထားဟာ စုိးရိမ္စရာပါ။ မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံ ေတာ္အပိုင္းက သူ႕အတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ အမ်ားႀကီး ေငြကုန္ေၾကးက်ခံၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပး ခဲ့တာလည္း အမွန္ပါပဲ။ ဒီလုိအေျခအေနမ်ိဳးမွာ Mr. Jim Webb နဲ႕တကြ အေမရိကန္သံရံုးက သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားကို ေမတၱာရပ္ခံလာတဲ့အတြက္ Mr. Yettaw ရဲ႕က်န္းမာေရးနဲ႕ဘ၀ေရွ႕ေရးအတြက္စာနာေထာက္ထား တဲ့အေနနဲ႕ေရာ၊ အေမရိကန္- ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးကို အေလးအနက္ထားတဲ့အေနနဲ႔ပါ သက္ဆုိင္ရာက Mr. Yettaw ကိုခ်မွတ္ထားတဲ့ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအနက္ ျပစ္ဒဏ္ရဲ႕ ထက္၀က္ကိုသာ က်ခံေစရန္ ေလွ်ာ့ေပါ့ ေျပာင္းလဲလုိက္ျပီး က်န္ရွိတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ကို ဆိုင္းငံ့ျခင္းနဲ႕ ျပည္ႏွင္အမိန္႕ထုတ္ျပန္ၿပီး Mr.Jim Webb နဲ႕အတူ ျပန္လည္ထြက္ခြာခြင့္ ျပဳခဲ့ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးမႈအမိန္႕ကို ဖတ္ၾကားၿပီးေနာက္မွာ Mr. Yettaw ပါလာတဲ့ ပစၥည္း (၁၃) မ်ိဳးနဲ႕ ေဆး (၁၇) မ်ိဳးတို႕ကို Mr. Yettaw နဲ႕အတူ အေမရိကန္ေကာင္စစ္၀န္ထံ စနစ္တက် လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ႏွင္ဒဏ္အမိန္႕အရ Mr. Yettaw ဟာ ျမန္မာႏို္င္ငံထဲက္ို တရားမ၀င္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာမယ္ဆိုရင္ ဆုိင္းငံ့ထားတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ကို က်ခံရမွာျဖစ္တဲ့အျပင္ လ၀က ဥပေဒအရ ေထာင္ဒဏ္ (၃) ႏွစ္ ထပ္မံက်ခံရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း Mr. Yettaw ကုိ တပါတည္း အသိေပး ေျပာၾကားလိုက္ျပီး ျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ဒါဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ဟာ ေျဖာင့္မတ္ ခုိင္မာျပီး လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈနဲ႕ သေဘာထားႀကီးမႈအေပၚမွာလည္း အေျခခံထားတယ္ဆုိတာ ျပသႏိုင္ လုိက္ျခင္းပါပဲ။ Mr. Jim Webb ရဲ႕ ခရီးစဥ္ အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ ေတြ႕ဆံု ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းအေပၚ ထူးျခားတဲ့ လုိက္ေလ်ာမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာတခ်ဳိ႕က ပံုေဖာ္ေနၾကပါတယ္။ ဒါကလည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရဲ႕ ခရီးစဥ္တုန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ ေတြ႕ခြင့္မရခဲ့ျခင္းအေပၚ သြယ္၀ုိုက္ၿပီး ေထာက္ျပလုိတဲ့ သေဘာပါပဲ။ တကယ္ေတာ့ အေျခအေနႏွစ္ရပ္ရဲ႕ ျခားနားခ်က္ကို ခြဲျခားမျမင္ႏိုင္လို႕ ဒီလုိေတြ ေ၀ဖန္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရဲ႕ ခရီ္းစဥ္ကာလတုန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ အမႈကိစၥအတြက္ တရားရံုးမွာ တရားရင္ဆိုင္ေနရသူ ျဖစ္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာတရားရံုးရဲ႕ ဥပေဒေၾကာင္းအရ စီရင္ပိုင္ခြင့္ေအာက္မွာ ရွိုေနပါတယ္။ ယခု အခ်ိန္မွာေတာ့ သူမဟာ တရားရင္ဆုိင္မႈ ၿပီးဆံုးၿပီး ဆုိင္းငံ့ျပစ္ဒဏ္နဲ႕ ေနအိမ္မွာ သီးျခားေနထိုင္ခြင့္ ရရွိေနပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ အေျခအေန ႏွစ္ရပ္ရဲ႕ ျခားနားခ်က္ကို ခြဲျခားၿပီးျမင္တတ္ဖို႕ လုိပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏို္င္ငံဟာ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္တာနဲ႕အညီ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးနဲ႕ အစဥ္တစိုက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သလို ယခု ပစၥဳပၸန္မွာလည္း အေလးထား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ အနာဂတ္မွာလည္း တက္ၾကြစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလား တူ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုးရဲ႕ အက်ိဳးေဆာင္မႈ က႑နဲ႕ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလည္း အေလး အနက္ အသိအမွတ္ျပဳ တန္ဖိုးထားပါတယ္။ သို႕ေသာ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရဲ႕ ခရီးစဥ္အတြင္းမွာ အေျခအေနနဲ႕ အခ်ိန္အခါက ခြင့္မျပဳတဲ့အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ ေတြ႕ဆံုခြင့္မေပးႏုိင္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ယခု ေ၀ဖန္ေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာ အခ်ိဳ႕ သိေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံဟာ ကမၻာ႕မိသားစု၀င္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး အျခားႏိုင္ငံမ်ား အားလံုးနဲ႕ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားလိုတဲ့၊ အျပဳသေဘာအျမင္ အျပည္႕ရွိတဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္ တြဲေနထုိင္ေရးမူႀကီး (၅) ရပ္နဲ႕အညီ ႏိုင္ငံအားလံုးကို ရင္းႏွီးခ်စ္ခင္စြာ တန္းတူရည္တူ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိပါတယ္။
ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးမွာႏိုုင္ငံၾကီးငယ္မခြဲ၊အုပ္စုဘက္လုိက္မႈမရွိဘဲ မွ်မွ်တတ ရပ္တည္ ဆက္ဆံ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါတယ္။ ယခု Mr.Jim Webb ရဲ႕ခရီးစဥ္အတြင္း အျပည္႔အဝ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔ျခင္းဟာလည္း အေမရိကန္လုိ ႏိုင္ငံၾကီးမို႔လုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ခ်စ္စကုိ ရွည္ေစ၊ မုန္းစကုိ တုိေစဆိုတဲ႔ စိတ္ရင္း အခံနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွသာမဟုတ္ဘဲ က်န္တဲ႔ အျခားႏိုင္ငံမ်ားအားလံုး ကုိလည္း ဒီသေဘာထားရပါတည္ခ်က္အတုိင္းသာ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုိ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္မွန္ကန္ျပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေ၇းကုိ အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔တဲ႔ အေပၚ Mr.Jim Webb က ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ ျဖည္႔ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားအတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ ရွိပါေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြဟာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးနဲ႔ အနာဂတ္ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာာက္ေရးအတြက္အေျခခံအုတ္ျမစ္စတင္ႏိုင္ေရး နည္းလမ္းမ်ားအျဖစ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးက အသံုးခ်ႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင္႔ပါတယ္လုိ႕လည္းဆိုပါတယ္။ ရန္ကုန္ေလဆိပ္က မထြက္ခြာမီ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာလည္း Mr.Jim Webb က ျမန္မာအစိုးရထိပ္တန္းတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင္႔ ေတြ႕ဆံုခြင္႔ရရွိခဲ႔တဲ႕အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း၊ အေမရိကန္နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတုိ႔အျပန္လွန္နားလည္မႈရရွိျပီး အနာဂတ္ကာလတြင္ အလုပ္သေဘာဆက္လက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ယခုခရီးစဥ္က အက်ိဳးျပဳႏိုင္လိမ္႔ မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၀ျပည္႔ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္၍တရားမွ်တမႈရွိရန္ လုိအပ္ ပါေၾကာင္း၊ တရားမွ်တမႈရွိမည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္လင္႔ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာ႔ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တုိးတက္လာ ေရးအတြက္ ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ အတားအဆီးမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ အေလးအနက္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ႔ ပါေၾကာင္း၊ အေမရိကန္နဲ႔ ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးဆက္လက္တုိး တက္လာမည္ ဟုေမွ်ာ္လင္႔ပါေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးတြင္ ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ အတားအဆီးမ်ားကုိ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ဟု ယခင္ကပင္ ယံုၾကည္ခ်က္ရွိခဲ႔ပါေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ တုိးတက္ ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ယခုခရီးစဥ္အတြင္း ေလ႔လားေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ မိမိ၏ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင္႔ေရာ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ဟီလာရီကလင္တန္ႏွင္႔ပါ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း စသျဖင္႔ အျပဳသေဘာ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသြားခဲ႔တာ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

ဒါ႔အျပင္ သတင္းေထာက္တစ္ဦးရဲ႕ ေမးျမန္းခ်က္ကုိ ေျဖၾကားရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ သမားရိုးက် စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈျပဳလုပ္ထားျခင္းမွာ အက်ိဳးမရွိဟု ထင္ျမင္ယူဆပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ႔ပါတယ္။ တကယ္လည္း Mr.Jim Webb ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔ ဒဏ္ခတ္မႈေတြကုိ ဆန္႔က်င္ခဲ႔သူျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆုိ႔မႈေတြကုိ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ သံတမန္ေရး ညွိႏႈိင္းမႈကုိ အတိအလင္း ေထာက္ခံခဲ႔သူျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔လည္း ဆန္႔က်င္ဘက္ပါတီၾကီးတစ္ခုရဲ႕ ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရပ္ကြက္က ျမန္မာ ႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈကုိ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ ရပါတည္ခဲ႔သူ Mr.Jim Webb အေပၚ လက္ခံၾကိဳဆုိ ရမယ္႔ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္အျဖစ္ သေဘာမထားႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီေရးအတြက္ ဘာအက်ိဳး ျပဳခ်က္မွ မရွိခဲ႔လုိ႕ သူရဲ႕ခရီးစဥ္အေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈမရွိေၾကာင္း ခရီးစဥ္မတိုင္မီကတည္းက ဆန္႔က်င္ေျပာၾကား ခဲ႔တယ္လုိ႔ ၾကားသိရပါတယ္။

တစ္ဆက္တည္းေျပာရရင္ ေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ အေရးပါတဲ႔ အထက္လြတ္ေတာ္ အမတ္တစ္ဦးကေတာင္ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ႏုိင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈေတြကုိ ခိုင္ခုိင္မာမာ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ရပ္တည္ေနတဲ႔ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားစစ္စစ္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဆန္႔က်င္ေရးသမားအုပ္စုေတြကေတာ႔ ကုုိုယ္႔ႏိုင္ငံ ကုိယ္႔ျပည္သူေတြ ဒုကၡေရာက္သည္ထက္ေရာက္ေအာင္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေတြ တုိးျမွင္႔ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ ဝိုင္းဝန္းလႈ႕ံေဆာ္ ေတာင္းဆုိ ၾကိဳးပမ္းေနၾကတာကုိ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ အသားထဲက ေလာက္ထြက္၊ ဆန္ေကာေလာက္မွ ေဇာက္မနက္တဲ႔ ပုဆိန္ရိုးေတြပါပဲ။ ျပီးခဲ႔တဲ႔ရက္ပုိင္းအတြင္း EU က ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ အေရး ယူမႈစာရင္းမွာ ေနာက္ထပ္ ပုဂၢဳိလ္ေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြကုိပါ ထပ္ျပီး တုိးျမွင္႔သတ္မွတ္လုိက္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႔ EU ႏိုင္ငံေတြကု္ိ ဝင္ေရာက္သြားလားခြင္႔ ပိတ္ပင္ လုိ္က္သလို EU ႏိုင္ငံေတြမွာရွိတဲ႔ ပုိင္ဆိုင္မႈေတြကုိလည္း ထိန္းခ်ဳပ္သြားမယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အဲဒီမွာ ၾကက္တူ ေရြးက ေတာ္ေတာ္၊ မယ္ေဘာ္က ကဲဆိုတာလုိ ဥေရာပက ျမန္မာ႔အေရးလႈပ္ရွားသူဆိုတဲ႔ "ႏြယ္ေအာင္" ေျပာတဲ႔ စကားကေတာ႔ အေတာ္ေလးကုိ ရွက္စရာေကာင္းလွပါတယ္။ ႏြယ္ေအာင္ တုိ႔အေနနဲ႔ တရားေရးဆိုင္ရာ အမႈထမ္းေတြအျပင္ အာမခံလုပ္ငန္းနဲ႔ ေရထြက္ပစၥည္း ငါး၊ ပုစြန္တုိ႔ကုိပါ ပိတ္ဆုိ႔ေတာင္းဆုိထားေၾကာင္း၊ ဒါေပမယ္႔ အဲဒီႏွစ္ခုက အခ်ိန္မမီလုိက္ေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင္႔ EU ရဲ႕ ယခုပိတ္ဆို႔မႈဟာ ထိေရာက္သင္႔သေလာက္ ထိေရာက္တာမွန္ေသာ္လည္း သူတုိ႔လိုဘနဲ႔ဆုိရင္ ေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ မရွိေသးဘူးလုိ႕ ေျပာသြားတာပါ။ ကုိယ္႔ႏိုင္ငံ ကုိယ္႔လူမ်ိဳးအက်ိဳးရွိရာရွိေၾကာင္း ဘာတစ္ခုမွမလုပ္ခဲ႔ဘဲ ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္းကုိသာ တစိုက္ မတ္မတ္ လုပ္လာခဲ႔တဲ႔အျပင္မ်ားမ်ားၾကီး ပ်က္ေစခ်င္တာ နည္းနည္းေလးပဲ ပ်က္သြားလုိ႔ သိပ္ကုိ စိတ္ပ်က္ မိပါတယ္ဆိုတဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ခံယူခ်က္နဲ႔ လုပ္ရပ္ကေတာ႔ တကယ္႔ကုိ နိမ္႔က်လြန္းလွပါတယ္။ ကုိယ္႔ကုိယ္ကုိ ျမန္မာ လူမ်ိဳးလုိ႔ ခံယူေသးတယ္ဆုိရင္ ကိုယ္႔ႏိုင္ငံ ကုိယ္႔လူမ်ိဳးအေပၚ ဒီေလာက္အထိ ေက်းဇူးမကန္းသင္႔ပါဘူး။ ေသြးမေတာ္သားမစပ္တဲ႔ အျခားႏိုင္ငံက အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးကေတာင္ သင္႔တင္႔မွ်တတဲ႔ စိတ္ထား နဲ႔ ျမန္မာျပည္သုူေတြအေပၚ ေစတနာထားႏုိင္ေသးရင္ ျမန္မာ႔ေသြးသားစစ္စစ္ေတြက ဒီထက္ပုိျပီး ေစတနာထား သင္႕ၾကတယ္ မဟုတ္လား။

ယခု Mr.Jim Webb ရဲ႕ ခရီးစဥ္ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔အတူ သူ႔ရဲ႕ခရီးစဥ္ကုိ အေမရိကန္အစိုးရက ၾကိဳဆိုေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ႔တာကုိလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာေတြကလည္း Mr.Jim Webb ဟာ အေမရိကန္ အၾကီးတန္းအရာရွိတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ျမန္မာအၾကီးအကဲနဲ႔ ပထမဦးဆံုး ေတြ႕ဆံုခြင္႔ရရွိခဲ႔သူ ျဖစ္တယ္၊ ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ အျပဳသေဘာတံု႔ျပန္မႈေတြေၾကာင္႔ သူ႔ခရီးစဥ္ဟာေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ ထက္ ေအာင္ျမင္္ခဲ႔တယ္လို႔ ေဝဖန္သံုးသပ္ ၾကိဳဆုိခဲ႔ၾကပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘက္က ၾကည္႔ျပန္ရင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္မွာ အျပဳ သေဘာေဆာင္ျပီး ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈရွိတဲ႔ သေဘာထားကုိထုတ္ေဖာ္ျပသႏိုင္ခဲ႔ပါတယ္။ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈနဲ႔ လူ႕အခြင္႔အေရးအေပၚတန္ဖိုးထား ေလးစားမႈကုိလည္း ျပသႏိုင္ခဲ႔ပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ႏိုင္ငံရဲ႕ တရားဥပေဒစိုးမုိုးမႈအေပၚ အေလးအနက္ထားသလုိ တစ္ဖက္ကလည္း ေပ်ာ႔ေပ်ာင္းညင္သာတဲ႔ ရပ္တည္ မႈကုိအေျခခံျပီး ဥပေဒေၾကာင္းအရ မွ်မွ်တတနဲ႔ သင္႔ေလွ်ာ္္ေလ်ာက္ပတ္မႈအရွိဆံုးျဖစ္ေအာင္သံုးသပ္ ဆံုးျဖတ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ႔တာကုိ အသိအမွတ္ျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ျခံဳျပီးေျပာရရင္ Mr.Jim Webb ရဲ႕ ခရီးစဥ္ တစ္ခုျဖစ္သလုိ ႏွစ္ႏုိင္ငံခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ႔ဆက္ဆံေရးျဖစ္ထြန္းႏိုင္ဖို႔ အစပထမဦးဆံုး ေျခလွမ္းပဲျဖစ္တယ္လုိ႕ ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင္႔မိပါတယ္။ တကယ္ေတာ႔မုိင္တစ္ေထာင္ခရီးရွည္ၾကီးကုိ အမွန္ တကယ္ စတင္လုိက္တာဟာ ပထမဦးဆံုးေျခလွမ္းပဲ မဟုတ္ပါလား။

ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံြ႕ျဖိဳးေရးေကာင္စီဥကၠဌက ၂၀၀၉ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္(၁၀)ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ တရားရံုးက ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ခဲ႔ပါက ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒအရ ေလွ်ာ့ေပါ့ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ဆိုင္းငံ႔ျခင္းႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ ေနထိုင္ပါက လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳျခငး္ဆိုင္ရာ ညြန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္း

ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေကာင္စီဥကၠဌက ၂၀၀၉ ခုနွစ္၊ ၾသဂုတ္(၁၀)ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာနသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ တရားရံုးက ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ႔ပါက က်ခံရန္ရွိေသာ ျပစ္ဒဏ္အား ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒအရ ေလွ်ာ့ေပါ့ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ဆိုင္းငံ႔ျခင္းနွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ ေနထိုင္ပါက လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ ညြန္ၾကားခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။ ၄င္းညႊန္ၾကားခ်က္ အျပည့္အစံုမွာ -

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေကာင္စီ
ဥကၠရံုး

စာအမွတ္၊ ၀၄/နယက(ဥ)/လငခ
ရက္စြဲ ၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္။

သို႔
ဝန္ၾကီး
ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန
အေၾကာင္းအရာ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ဘ) ဦးေအာင္ဆန္းအေပၚ တရားရံုးက ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ႔ပါက က်ခံရန္ရွိေသာျပစ္ဒဏ္အား ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒအရ ေလွ်ာ့ေပါ့ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ဆိုင္းငံ႔ျခင္းႏွင္႔ေကာင္းမြန္ စြာ ေနထိုင္ပါက လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳျခင္း

၁။ ရန္ကုန္တိုင္း ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ တရားရံုးတြင္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ အမႈၾကီးအမွတ္ ၄၇/ ၂၀၀၉ ျဖင့္ ႏိုင္ငံ ေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၂ ပါ ျပဌာန္းခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ခဲ႔သျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ဘ) ဦးေအာင္ဆန္းအေပၚ တာဝန္ရွိ သူမ်ားက မလႊဲမေရွာင္သာပဲ တရားစြဲဆိုမႈျပဳခဲ႔ရျခင္းကို ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေကာင္စီ အေနျဖင့္ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရာ ျဖစ္ခဲ႔ပါသည္။
၂။ သို႔ရာတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ အညီ မွန္ကန္မွ်တစြာ တရားစီရင္မႈကို ႏိုင္ငံသားအားလံုးက ေလးစားလုိက္နာ ခံယူၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၃။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးကို အသက္ေပး၍ ရယူေပးခဲ႔သည့္ ႏိုင္ငံ႔ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏သမီး ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တည္ျငိမ္ေရးကို ေရွးရႈ၍ လည္းေကာင္း၊ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး အာဃာတမ်ား မရွိေစေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ေစေရးအတြက္ လည္းေကာင္း ရည္စူး၍ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥကၠဌအေနျဖင့္ မိမိ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအတြင္းမွ သူမအေပၚ စာနားေထာက္ထား ညႇာတာမႈျပဳလိုပါသည္။
၄။ သို႔ပါ၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား တရားရံုးအေနျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ထင္ရွားေတြ႔ရွိရၿပီး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ပါက မည္သို႔ပင္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ထားသည္ျဖစ္ေစ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၄၀၁ ပုဒ္မ (၅)အရ၊ တရားရံုးက ခ်မွတ္ထားေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအနက္ ျပစ္ဒဏ္၏ ထက္ဝက္ကိုသာ က်ခံေစရန္ ေလွ်ာ့ေပ့ါ ေျပာင္းလဲလို္က္ၿပီး က်န္ရွိေသာ ျပစ္ဒဏ္ကိုလည္း ဆိုင္းငံ့လိုက္သည္။
၅။ အထက္အပိုဒ္(၄)ပါ ျပစ္ဒဏ္ဆိုင္းငံ႔ကာလအတြင္း ေဒၚေအာင္းဆန္းစုၾကည္အား သူမ၏ေနအိမ္ ျဖစ္ေသာ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေတာင္ၾကား(၁) ရပ္ကြက္ ၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း၊ ျခံအမွတ္ ၅၄/၅၆ ေနအိမ္၌ ပူးတြဲပါသတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳလိုက္သည္။
၆။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေလွ်ာ့ေပ့ါေျပာင္းလဲလိုက္ေသာ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရမည့္ အခ်ိန္ကာလထက္ မေက်ာ္လြန္ေသာ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ပူးတြဲပါသတ္မွတ္ေပးထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေကာင္းမြန္စြာေနထုိင္ပါက ဆိုင္းငံ့ထားေသာ ျပစ္ဒဏ္အားလံုးကို လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားလိုက္သည္။
ဥကၠ႒
ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေကာင္စီ


ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေကာင္စီဥကၠ႒၏ အဆိုပါညႊန္ၾကားခ်က္အရ ျပည္ထဲ ေရးဝန္ၾကီးဌာနကလည္း ၾသဂုတ္(၁၀) ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ အမိန္႔ကို ဆက္လက္ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ၿပီး ၎အမိန္႔ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဖတ္ျပအသိေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ခရီးရွည္ၾကီးအတြက္ ပထမဦးဆံုးေျခလွမ္း

့ အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာေကာ္မတီ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေရးရာ ဆပ္ေကာ္မတီဥကၠဌ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ Mr. Jim Webb ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္ေအာင္ျမင္စြာ ျပီးဆံုးခဲ့ပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ဇာတ္လုိက္ေက်ာ္ႀကီ္း Mr. Yettaw လည္း Mr. Jim Webb နဲ႔အတူ ျပည္ေတာ္ျပန္ခြင့္ ရရွိသြားခဲ့ပါၿပီ။ ဒီျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ရပ္ေတြအေပၚ အေၾကာင္းျပဳျပီး ဒီခရီ္းစဥ္ဟာ ေအာင္ျမင္တဲ့ခရီ္းစဥ္၊ အေမရိကန္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံ ေရးအေပၚ အျပဳသေဘာ ရႈျမင္မႈမ်ား တုိးပြားလာေစႏိုင္တဲ့ ခရီးစဥ္၊ ျမန္မာတို႔ရဲ႕ သေဘာထားႀကီးျမတ္မႈႏွင့္ စာနာ ေထာက္ထား သက္ညွာတတ္မႈကို အေလးအနက္ ေဖာ္ျပႏိုင္ခဲ့တဲ့ ခရီးစဥ္အျဖစ္ အားလံုးက ၀မ္းသာလႈိက္လွဲစြာ အသိအမွတ္ျပဳ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကပါၿပီ။ Mr. Jim Webb ရဲ႕ ခရီးစဥ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊနဲ႕ ေတြ႕ဆံုခြင့္ရရွိခဲ့သလုိ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးတို႔နဲ႔လည္း ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြး အျမင္ဖလွယ္ခြင့္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးေကာ္မရွင္၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း၀င္ေရာက္လာတဲ့ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား စသျဖင့္ နယ္ပယ္က႑စံုလင္စြာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္နဲ႕လည္း ေတြ႕ဆံုခြင့္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေတြကိုၾကည္႕ရင္ Mr. Jim Webb ရဲ႕ ခရီးစဥ္္ အေပၚ ႏိုင္ငံ ေတာ္က အေလးထားၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တယ္ဆုိတာ ထင္ရွားလွပါတယ္။ ယခုခရီးစဥ္အတြင္း Mr. Jim Webb အေနနဲ႕ သူ႕ႏိုင္ငံသား Mr. Yettaw အတြက္ အေကာင္းဆံုး အက်ိဳးေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ႏို္င္ငံ တကာ မီဒီယာမ်ားက ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲနဲ႕ ေတြ႕ဆံုရာမွာ Mr. Jim Webb ကိုယ္တိုင္ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ (၂) ရပ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ပထမအခ်က္ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး အေရးယူခံခဲ့ရတဲ့ Mr. Yettaw ကိုျပန္လႊတ္ေပးပါရန္နဲ႕ ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ ေတြ႕ဆံုခြင့္ျပဳရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ Mr. Jim Webb ကိုယ္တိုင္က Mr. Yettaw ရဲ႕လုပ္ရပ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒအရ ဆိုးရြားတဲ့ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာေရာက္တဲ့အတြက္ ၎ဘက္မွေန၍ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္မႈ မျပဳလုိပါေၾကာင္း၊ သို႕ေသာ္ လူမႈေရးရႈေထာင့္အရ Mr. Yettaw ကိုျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ေၾကာင္း၊ မိမိ ၏ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရဘက္မွ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ရႈေထာင့္အရ သေဘာ ထားႀကီးစြာျဖင့္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ လုိက္ေလ်ာေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႕ ျမန္မာ အစုိးရက အေလးအနက္ထား တံု႕ျပန္ခဲ့တဲ့ အတြက္ Mr. Yettaw ဟာမိသားစုနဲ႕ ျပန္လည္ဆံုစည္းခြင့္ ရရွိခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားတာကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့အျမင္ေျပာရရင္ Mr. Yettaw ဟာ သူက်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ ျပစ္မႈအတြက္ အျပစ္ရွိတာမွန္ေသာ္လည္း က်န္းမာေရးအေျခအေနအရ ငဲ့ညွာသင့္ တဲ့အေနအထားလို႕ ယူဆမိပါတယ္၊ ၿပီးခဲ့တဲ့လပိုင္းအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲခ်ဳပ္ရဲ႕ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ေျပာၾကား ခ်က္ေတြအရ Mr. Yettaw လနဲ႕ခ်ီၿပီး အစာမစားတဲ့ အေနအထားဟာ စုိးရိမ္စရာပါ။ မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံ ေတာ္အပိုင္းက သူ႕အတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ အမ်ားႀကီး ေငြကုန္ေၾကးက်ခံၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပး ခဲ့တာလည္း အမွန္ပါပဲ။ ဒီလုိအေျခအေနမ်ိဳးမွာ Mr. Jim Webb နဲ႕တကြ အေမရိကန္သံရံုးက သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားကို ေမတၱာရပ္ခံလာတဲ့အတြက္ Mr. Yettaw ရဲ႕က်န္းမာေရးနဲ႕ဘ၀ေရွ႕ေရးအတြက္စာနာေထာက္ထား တဲ့အေနနဲ႕ေရာ၊ အေမရိကန္- ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးကို အေလးအနက္ထားတဲ့အေနနဲ႔ပါ သက္ဆုိင္ရာက Mr. Yettaw ကိုခ်မွတ္ထားတဲ့ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအနက္ ျပစ္ဒဏ္ရဲ႕ ထက္၀က္ကိုသာ က်ခံေစရန္ ေလွ်ာ့ေပါ့ ေျပာင္းလဲလုိက္ျပီး က်န္ရွိတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ကို ဆိုင္းငံ့ျခင္းနဲ႕ ျပည္ႏွင္အမိန္႕ထုတ္ျပန္ၿပီး Mr.Jim Webb နဲ႕အတူ ျပန္လည္ထြက္ခြာခြင့္ ျပဳခဲ့ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးမႈအမိန္႕ကို ဖတ္ၾကားၿပီးေနာက္မွာ Mr. Yettaw ပါလာတဲ့ ပစၥည္း (၁၃) မ်ိဳးနဲ႕ ေဆး (၁၇) မ်ိဳးတို႕ကို Mr. Yettaw နဲ႕အတူ အေမရိကန္ေကာင္စစ္၀န္ထံ စနစ္တက် လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ႏွင္ဒဏ္အမိန္႕အရ Mr. Yettaw ဟာ ျမန္မာႏို္င္ငံထဲက္ို တရားမ၀င္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာမယ္ဆိုရင္ ဆုိင္းငံ့ထားတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ကို က်ခံရမွာျဖစ္တဲ့အျပင္ လ၀က ဥပေဒအရ ေထာင္ဒဏ္ (၃) ႏွစ္ ထပ္မံက်ခံရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း Mr. Yettaw ကုိ တပါတည္း အသိေပး ေျပာၾကားလိုက္ျပီး ျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ဒါဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ဟာ ေျဖာင့္မတ္ ခုိင္မာျပီး လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈနဲ႕ သေဘာထားႀကီးမႈအေပၚမွာလည္း အေျခခံထားတယ္ဆုိတာ ျပသႏိုင္ လုိက္ျခင္းပါပဲ။ Mr. Jim Webb ရဲ႕ ခရီးစဥ္ အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ ေတြ႕ဆံု ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းအေပၚ ထူးျခားတဲ့ လုိက္ေလ်ာမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာတခ်ဳိ႕က ပံုေဖာ္ေနၾကပါတယ္။ ဒါကလည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရဲ႕ ခရီးစဥ္တုန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ ေတြ႕ခြင့္မရခဲ့ျခင္းအေပၚ သြယ္၀ုိုက္ၿပီး ေထာက္ျပလုိတဲ့ သေဘာပါပဲ။ တကယ္ေတာ့ အေျခအေနႏွစ္ရပ္ရဲ႕ ျခားနားခ်က္ကို ခြဲျခားမျမင္ႏိုင္လို႕ ဒီလုိေတြ ေ၀ဖန္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရဲ႕ ခရီ္းစဥ္ကာလတုန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ အမႈကိစၥအတြက္ တရားရံုးမွာ တရားရင္ဆိုင္ေနရသူ ျဖစ္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာတရားရံုးရဲ႕ ဥပေဒေၾကာင္းအရ စီရင္ပိုင္ခြင့္ေအာက္မွာ ရွိုေနပါတယ္။ ယခု အခ်ိန္မွာေတာ့ သူမဟာ တရားရင္ဆုိင္မႈ ၿပီးဆံုးၿပီး ဆုိင္းငံ့ျပစ္ဒဏ္နဲ႕ ေနအိမ္မွာ သီးျခားေနထိုင္ခြင့္ ရရွိေနပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ အေျခအေန ႏွစ္ရပ္ရဲ႕ ျခားနားခ်က္ကို ခြဲျခားၿပီးျမင္တတ္ဖို႕ လုိပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏို္င္ငံဟာ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္တာနဲ႕အညီ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးနဲ႕ အစဥ္တစိုက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သလို ယခု ပစၥဳပၸန္မွာလည္း အေလးထား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ အနာဂတ္မွာလည္း တက္ၾကြစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလား တူ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုးရဲ႕ အက်ိဳးေဆာင္မႈ က႑နဲ႕ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလည္း အေလး အနက္ အသိအမွတ္ျပဳ တန္ဖိုးထားပါတယ္။ သို႕ေသာ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရဲ႕ ခရီးစဥ္အတြင္းမွာ အေျခအေနနဲ႕ အခ်ိန္အခါက ခြင့္မျပဳတဲ့အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ ေတြ႕ဆံုခြင့္မေပးႏုိင္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ယခု ေ၀ဖန္ေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာ အခ်ိဳ႕ သိေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံဟာ ကမၻာ႕မိသားစု၀င္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး အျခားႏိုင္ငံမ်ား အားလံုးနဲ႕ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားလိုတဲ့၊ အျပဳသေဘာအျမင္ အျပည္႕ရွိတဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္ တြဲေနထုိင္ေရးမူႀကီး (၅) ရပ္နဲ႕အညီ ႏိုင္ငံအားလံုးကို ရင္းႏွီးခ်စ္ခင္စြာ တန္းတူရည္တူ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိပါတယ္။
ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးမွာႏိုုင္ငံၾကီးငယ္မခြဲ၊အုပ္စုဘက္လုိက္မႈမရွိဘဲ မွ်မွ်တတ ရပ္တည္ ဆက္ဆံ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါတယ္။ ယခု Mr.Jim Webb ရဲ႕ခရီးစဥ္အတြင္း အျပည္႔အဝ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔ျခင္းဟာလည္း အေမရိကန္လုိ ႏိုင္ငံၾကီးမို႔လုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ခ်စ္စကုိ ရွည္ေစ၊ မုန္းစကုိ တုိေစဆိုတဲ႔ စိတ္ရင္း အခံနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွသာမဟုတ္ဘဲ က်န္တဲ႔ အျခားႏိုင္ငံမ်ားအားလံုး ကုိလည္း ဒီသေဘာထားရပါတည္ခ်က္အတုိင္းသာ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလုိ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္မွန္ကန္ျပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေ၇းကုိ အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔တဲ႔ အေပၚ Mr.Jim Webb က ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ ျဖည္႔ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားအတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ ရွိပါေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြဟာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးနဲ႔ အနာဂတ္ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာာက္ေရးအတြက္အေျခခံအုတ္ျမစ္စတင္ႏိုင္ေရး နည္းလမ္းမ်ားအျဖစ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးက အသံုးခ်ႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင္႔ပါတယ္လုိ႕လည္းဆိုပါတယ္။ ရန္ကုန္ေလဆိပ္က မထြက္ခြာမီ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာလည္း Mr.Jim Webb က ျမန္မာအစိုးရထိပ္တန္းတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင္႔ ေတြ႕ဆံုခြင္႔ရရွိခဲ႔တဲ႕အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း၊ အေမရိကန္နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတုိ႔အျပန္လွန္နားလည္မႈရရွိျပီး အနာဂတ္ကာလတြင္ အလုပ္သေဘာဆက္လက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ယခုခရီးစဥ္က အက်ိဳးျပဳႏိုင္လိမ္႔ မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၀ျပည္႔ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္၍တရားမွ်တမႈရွိရန္ လုိအပ္ ပါေၾကာင္း၊ တရားမွ်တမႈရွိမည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္လင္႔ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာ႔ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တုိးတက္လာ ေရးအတြက္ ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ အတားအဆီးမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ အေလးအနက္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ႔ ပါေၾကာင္း၊ အေမရိကန္နဲ႔ ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးဆက္လက္တုိး တက္လာမည္ ဟုေမွ်ာ္လင္႔ပါေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးတြင္ ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ အတားအဆီးမ်ားကုိ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ဟု ယခင္ကပင္ ယံုၾကည္ခ်က္ရွိခဲ႔ပါေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ တုိးတက္ ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ယခုခရီးစဥ္အတြင္း ေလ႔လားေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ မိမိ၏ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင္႔ေရာ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ဟီလာရီကလင္တန္ႏွင္႔ပါ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း စသျဖင္႔ အျပဳသေဘာ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသြားခဲ႔တာ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။
ဒါ႔အျပင္ သတင္းေထာက္တစ္ဦးရဲ႕ ေမးျမန္းခ်က္ကုိ ေျဖၾကားရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ သမားရိုးက် စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈျပဳလုပ္ထားျခင္းမွာ အက်ိဳးမရွိဟု ထင္ျမင္ယူဆပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ႔ပါတယ္။ တကယ္လည္း Mr.Jim Webb ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔ ဒဏ္ခတ္မႈေတြကုိ ဆန္႔က်င္ခဲ႔သူျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆုိ႔မႈေတြကုိ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ သံတမန္ေရး ညွိႏႈိင္းမႈကုိ အတိအလင္း ေထာက္ခံခဲ႔သူျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔လည္း ဆန္႔က်င္ဘက္ပါတီၾကီးတစ္ခုရဲ႕ ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရပ္ကြက္က ျမန္မာ ႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈကုိ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ ရပါတည္ခဲ႔သူ Mr.Jim Webb အေပၚ လက္ခံၾကိဳဆုိ ရမယ္႔ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္အျဖစ္ သေဘာမထားႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီေရးအတြက္ ဘာအက်ိဳး ျပဳခ်က္မွ မရွိခဲ႔လုိ႕ သူရဲ႕ခရီးစဥ္အေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈမရွိေၾကာင္း ခရီးစဥ္မတိုင္မီကတည္းက ဆန္႔က်င္ေျပာၾကား ခဲ႔တယ္လုိ႔ ၾကားသိရပါတယ္။
တစ္ဆက္တည္းေျပာရရင္ ေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ အေရးပါတဲ႔ အထက္လြတ္ေတာ္ အမတ္တစ္ဦးကေတာင္ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ႏုိင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈေတြကုိ ခိုင္ခုိင္မာမာ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ရပ္တည္ေနတဲ႔ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားစစ္စစ္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဆန္႔က်င္ေရးသမားအုပ္စုေတြကေတာ႔ ကုုိုယ္႔ႏိုင္ငံ ကုိယ္႔ျပည္သူေတြ ဒုကၡေရာက္သည္ထက္ေရာက္ေအာင္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေတြ တုိးျမွင္႔ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ ဝိုင္းဝန္းလႈ႕ံေဆာ္ ေတာင္းဆုိ ၾကိဳးပမ္းေနၾကတာကုိ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ အသားထဲက ေလာက္ထြက္၊ ဆန္ေကာေလာက္မွ ေဇာက္မနက္တဲ႔ ပုဆိန္ရိုးေတြပါပဲ။ ျပီးခဲ႔တဲ႔ရက္ပုိင္းအတြင္း EU က ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ အေရး ယူမႈစာရင္းမွာ ေနာက္ထပ္ ပုဂၢဳိလ္ေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြကုိပါ ထပ္ျပီး တုိးျမွင္႔သတ္မွတ္လုိက္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႔ EU ႏိုင္ငံေတြကု္ိ ဝင္ေရာက္သြားလားခြင္႔ ပိတ္ပင္ လုိ္က္သလို EU ႏိုင္ငံေတြမွာရွိတဲ႔ ပုိင္ဆိုင္မႈေတြကုိလည္း ထိန္းခ်ဳပ္သြားမယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အဲဒီမွာ ၾကက္တူ ေရြးက ေတာ္ေတာ္၊ မယ္ေဘာ္က ကဲဆိုတာလုိ ဥေရာပက ျမန္မာ႔အေရးလႈပ္ရွားသူဆိုတဲ႔ "ႏြယ္ေအာင္" ေျပာတဲ႔ စကားကေတာ႔ အေတာ္ေလးကုိ ရွက္စရာေကာင္းလွပါတယ္။ ႏြယ္ေအာင္ တုိ႔အေနနဲ႔ တရားေရးဆိုင္ရာ အမႈထမ္းေတြအျပင္ အာမခံလုပ္ငန္းနဲ႔ ေရထြက္ပစၥည္း ငါး၊ ပုစြန္တုိ႔ကုိပါ ပိတ္ဆုိ႔ေတာင္းဆုိထားေၾကာင္း၊ ဒါေပမယ္႔ အဲဒီႏွစ္ခုက အခ်ိန္မမီလုိက္ေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင္႔ EU ရဲ႕ ယခုပိတ္ဆို႔မႈဟာ ထိေရာက္သင္႔သေလာက္ ထိေရာက္တာမွန္ေသာ္လည္း သူတုိ႔လိုဘနဲ႔ဆုိရင္ ေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ မရွိေသးဘူးလုိ႕ ေျပာသြားတာပါ။ ကုိယ္႔ႏိုင္ငံ ကုိယ္႔လူမ်ိဳးအက်ိဳးရွိရာရွိေၾကာင္း ဘာတစ္ခုမွမလုပ္ခဲ႔ဘဲ ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္းကုိသာ တစိုက္ မတ္မတ္ လုပ္လာခဲ႔တဲ႔အျပင္မ်ားမ်ားၾကီး ပ်က္ေစခ်င္တာ နည္းနည္းေလးပဲ ပ်က္သြားလုိ႔ သိပ္ကုိ စိတ္ပ်က္ မိပါတယ္ဆိုတဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ခံယူခ်က္နဲ႔ လုပ္ရပ္ကေတာ႔ တကယ္႔ကုိ နိမ္႔က်လြန္းလွပါတယ္။ ကုိယ္႔ကုိယ္ကုိ ျမန္မာ လူမ်ိဳးလုိ႔ ခံယူေသးတယ္ဆုိရင္ ကိုယ္႔ႏိုင္ငံ ကုိယ္႔လူမ်ိဳးအေပၚ ဒီေလာက္အထိ ေက်းဇူးမကန္းသင္႔ပါဘူး။ ေသြးမေတာ္သားမစပ္တဲ႔ အျခားႏိုင္ငံက အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးကေတာင္ သင္႔တင္႔မွ်တတဲ႔ စိတ္ထား နဲ႔ ျမန္မာျပည္သုူေတြအေပၚ ေစတနာထားႏုိင္ေသးရင္ ျမန္မာ႔ေသြးသားစစ္စစ္ေတြက ဒီထက္ပုိျပီး ေစတနာထား သင္႕ၾကတယ္ မဟုတ္လား။
ယခု Mr.Jim Webb ရဲ႕ ခရီးစဥ္ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔အတူ သူ႔ရဲ႕ခရီးစဥ္ကုိ အေမရိကန္အစိုးရက ၾကိဳဆိုေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ႔တာကုိလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာေတြကလည္း Mr.Jim Webb ဟာ အေမရိကန္ အၾကီးတန္းအရာရွိတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ျမန္မာအၾကီးအကဲနဲ႔ ပထမဦးဆံုး ေတြ႕ဆံုခြင္႔ရရွိခဲ႔သူ ျဖစ္တယ္၊ ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ အျပဳသေဘာတံု႔ျပန္မႈေတြေၾကာင္႔ သူ႔ခရီးစဥ္ဟာေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ ထက္ ေအာင္ျမင္္ခဲ႔တယ္လို႔ ေဝဖန္သံုးသပ္ ၾကိဳဆုိခဲ႔ၾကပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘက္က ၾကည္႔ျပန္ရင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္မွာ အျပဳ သေဘာေဆာင္ျပီး ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈရွိတဲ႔ သေဘာထားကုိထုတ္ေဖာ္ျပသႏိုင္ခဲ႔ပါတယ္။ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈနဲ႔ လူ႕အခြင္႔အေရးအေပၚတန္ဖိုးထား ေလးစားမႈကုိလည္း ျပသႏိုင္ခဲ႔ပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ႏိုင္ငံရဲ႕ တရားဥပေဒစိုးမုိုးမႈအေပၚ အေလးအနက္ထားသလုိ တစ္ဖက္ကလည္း ေပ်ာ႔ေပ်ာင္းညင္သာတဲ႔ ရပ္တည္ မႈကုိအေျခခံျပီး ဥပေဒေၾကာင္းအရ မွ်မွ်တတနဲ႔ သင္႔ေလွ်ာ္္ေလ်ာက္ပတ္မႈအရွိဆံုးျဖစ္ေအာင္သံုးသပ္ ဆံုးျဖတ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ႔တာကုိ အသိအမွတ္ျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ျခံဳျပီးေျပာရရင္ Mr.Jim Webb ရဲ႕ ခရီးစဥ္ တစ္ခုျဖစ္သလုိ ႏွစ္ႏုိင္ငံခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ႔ဆက္ဆံေရးျဖစ္ထြန္းႏိုင္ဖို႔ အစပထမဦးဆံုး ေျခလွမ္းပဲျဖစ္တယ္လုိ႕ ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင္႔မိပါတယ္။ တကယ္ေတာ႔မုိင္တစ္ေထာင္ခရီးရွည္ၾကီးကုိ အမွန္ တကယ္ စတင္လုိက္တာဟာ ပထမဦးဆံုးေျခလွမ္းပဲ မဟုတ္ပါလား။


ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းမႈ အစဥ္ဂရုျပဳ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ ၾကိဳတင္ကာကြယ္

ျပည္သူမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈေပးရာတြင္ ကုသေရးလုပ္ငန္းမ်ား နည္းတူ ေရာဂါၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးသည္လည္း အေရးပါသည္။ မိုးရာသီကာလမ်ားတြင္ ျခင္ေပါက္ပြားမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ရာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ ပိုမိုျဖစ္ပြားႏိုင္သျဖင္႔ ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းမႈ အစဥ္ဂရုျပဳေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။
သာမန္ဖ်ားနာျခင္းသည္ အႏၱရာယ္မရွိေသာ္လည္း ဖ်ားျပီး အပူခ်ိန္တက္ျခင္း၊ ၀မ္းသြားျခင္း၊ ေကာ္ဖီေရာင္အန္ျခင္းတို႔ ျဖစ္လာပါက အနၱရာယ္ရွိသည္။ သံုးရက္ခန္႔အထိ
အဖ်ားမက်ျခင္း၊ ကိုယ္လက္ကိုက္ခဲျခင္း၊ မၾကာခဏအန္ျခင္း၊ အဖ်ားက်သြားေသာ္လည္း
မိွန္းေနျခင္း၊ ေျခဖ်ား၊လက္ဖ်ားေအးေနျခင္းတို႔ျဖစ္ပါက ေဆးရုံသို႔အျမန္ပို႔ေဆာင္ေပးရမည္
ျဖစ္သည္။
ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါသည္ အသက္ငါးႏွစ္၀န္းက်င္မွ ၁၀ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားတတ္သည္။ ယခုအခါ အသက္ ၁၄ ႏွစ္မွ ၃၀ ေက်ာ္လူငယ္မ်ားတြင္ပါ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ေရၾကည္ေရသန္႔တို႔တြင္
ေပါက္ပြားေသာ ျခင္ပုန္း၊ျခင္က်ား အကိုက္ခံရျခင္းမွတစ္ဆင္႔ ကူးစက္ျဖစ္ပြား ႏုိင္ေသာေၾကာင္႔ ရာသီမေရြး ျခင္ႏွိမ္နင္းေရး ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။
ျခင္ပုန္းမ်ား မေပါက္ပြားေစရန္ အုတ္ေရကန္၊ ေရစည္၊ ေရအိုးမ်ားလံုျခံဳစြာ ဖံုးအုပ္ထားျခင္း၊ သံုးေရအိုး၊ ပန္းအိုးတို႔မွေရကို ေန႔စဥ္လဲလွယ္ေပးျခင္း၊ ပိုးေလာက္လန္းမ်ားအား ေရစစ္ျဖင္႔ ခပ္ထုတ္ျခင္း၊ ျခင္ကိုက္မခံရေစရန္ျခင္ေထာင္၊ ေဆးစိမ္ျခင္ေထာင္မ်ား အသံုးျပဳ အိပ္ျခင္းတို႔ကိုသတိျပဳ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။
ရန္ကုန္ျမိဳ႕အတြင္း ေသြးလြန္တုပ္ေကြးအျဖစ္မ်ားေသာ ျမိဳ႕နယ္ ၁၆ ျမိဳ႕နယ္တြင္ ပိုးေလာက္လန္း ေသေစႏုိင္ေသာ ေဆးရည္မ်ားကို ေမလႏွင္႔ဇူလိုင္လဆန္းပိုင္းအတြင္း
လိုက္လံခပ္ေပးခဲ႔သည္။ ျပည္သူမ်ားအပိုင္းကလည္း မိမိအိမ္ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေရ၀ပ္ နုိင္ေသာေနရာမ်ားအား ေျမဖို႔ျခင္း၊ မိုးေရတင္ေနနိုင္ေသာ ဘူးခြံ၊ ပံုးခြံ၊ တာယာစုတ္၊ အိုးျခမ္းပဲ႔ စသည္တို႔အား အခါမလပ္ ရွင္းလင္းၾကရမည္ျဖစ္သည္။
ယခုအခါ က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာနႏွင္႔ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲအစည္းမ်ားပူးေပါင္း၍ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ မိဘျပည္သူတိုင္းက က်န္းမာေရးအသိျဖင္႔ ရပ္ရြာပတ္၀န္းက်င္၊
ေက်င္းႏွင္႔၀န္းက်င္ ရာသီမေရႊးျခင္ႏွိမ္နင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀ိုင္း၀န္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ။

ကေလးသူငယ္မ်ား လြန္မင္းစြာငိုေၾကြးမႈ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ဖခင္မ်ား၏စိတ္ခံစားမႈႏွင္႔ဆက္စပ္

ကေလးသူငယ္မ်ား ေလထိုးေလေအာင္႔ ေ၀ဒနာခံစားေနရမႈႏွင္႔ ပတ္သက္၍ မိခင္မ်ားအေပၚ အျပစ္ဆိုရန္ယူဆခဲ႔လင္႔ကစား အဆိုပါကေလးသူငယ္အား ကိုုယ္၀န္ေဆာင္ရွိစဥ္က ဖခင္ျဖစ္သူ၏ စိတ္ခံစားမႈႏွင္႔အျပဳအမူမ်ားမွာ ယင္းကိစၥတြင္အေရးပါေၾကာင္း ေလ႔လာသိရွိလာရျပီဟု ဆိုသည္။ စူးစမ္းေလ႔လာခ်က္
ကေလးသူငယ္တစ္ေယာက္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း သံုးရက္မက တစ္ေန႔လွ်င္ သံုးနာရီေက်ာ္မွ်ငိုေၾကြးေနျခင္း၊
သို႔မဟုတ္ ေလထိုးေလေအာင္႔ေ၀ဒနာခံစားကာ ငိုယိုေနလွ်င္ ယင္းသို႔ငိုျခင္းမွာ မိခင္မ်ား၏ စိတ္က်ေ၀ဒနာႏွင္႔
ဆက္စပ္ေနသည္ဟူ၍ ယခင္ စူးစမ္းေလ႔လာခ်က္မ်ားက ဆိုသည္။
ယခုအခ်ိန္အထိလည္း ကေလးမေမြးဖြားမီ မိခင္ျဖစ္သူတို႔၏ စိတ္က်န္းမာ ကိုယ္ခ်မ္းသာမႈအေပၚ အေလးထား
ေတြးဆမွတ္ယူ ဆံုးျဖတ္္ခဲ႔သည္။
ဖခင္၏စိတ္က်ေ၀ဒနာ
သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆံုးစူးစမ္းေတြ႕ရွိခ်က္မႈတည္၍ ကေလးသူငယ္မ်ား အလြန္အမင္းငိုေၾကြးျခင္းမွာ ၎အား
ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ ဖခင္ျဖစ္သူ၏ စိတ္က်ေ၀ဒနာေၾကာင္႔ျဖစ္ေၾကာင္း အတိအလင္းေဖာ္ျပထားသည္။
ထို႔ေၾကာင္႔ ကိုယ္၀န္ရွိစဥ္ မိခင္ေရာ ဖခင္ပါ စိတ္က်န္းမာ ကိုယ္ခ်မ္းသာရွိရန္လိုေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက
အၾကံျပဳထားသည္။